Aktivní sběr dat byl již ukončen. Nadále je však možné prohlížet historická data.
Data collection has been discontinued. Only historical data is available.
Die Datenerhebung ist eingestellt worden. Es sind nur noch historische Daten verfügbar.

Jeleni online

Portál JELENI ONLINE vznikl k prezentaci výsledků projektu telemetrického sledování jelenů v Doupovských horách, které zde probíhá od roku 2009. V tehdejší době byl označen první jelen sika obojkem, který obsahuje modul GPS a je schopen zaznamenávat přesnou polohu zvířete. První obojky financovaly Vojenské lesy a statky, s.p. V následujících letech došlo k úzké spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a v Doupovských horách dnes probíhá intenzivní výzkum jelenovitých. Od roku 2014 se do prezentace dat zapojují údaje o sledování jelena lesního v Oderských vrších jako výsledek projektu Interní grantové agentury Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Aktivity byly financovány ze strany Vojenských lesů a statků, s.p.; České zemědělské univerzity v Praze (granty Celouniverzitní grantové agentury ČZU a Interní grantové agentury Fakulty lesnické a dřevařské).

V současné době jsou tyto aktivity podpořeny grantem Národní agentury pro zemědělství a venkov „Harmonizace managementu populací zvěře a lesních ekosystémů v kontextu očekávaných klimatických změn“ (č. QJ1220314). Cílem projektu je vyhodnocení vlivu populace spárkaté zvěře na ekosystémy a jeho reakci na očekávané klimatické a meteorologické jevy. V rámci řešení se předpokládá, že bude označeno telemetrickými obojky více jak 20 jedinců jelena siky, jelena evropského dalších druhů zvěře.

Vznik a provoz webového portálu je zajišťován Katedrou informačních technologií ČZU v Praze, pro sběr a zpracování dat jsou použity softwarové komponenty GPS Trace Route 1.0, Ground Station Harvester (GSH 1.0).

GPS telemetrie

Zvěř je sledována pomocí technologie GPS (Global Position Systém), kdy je pomocí modulu zaznamenávána poloha označeného zvířete s přesností několik metrů. Zaznamenávání neprobíhá kontinuálně, ale v předem definovaných intervalech (standardně 1x za hodinu). Dále je obojek vybaven také tzv. aktivitovým čidlem, pomocí kterého lze rozlišit, co zvíře zrovna dělá (zda-li se pase, odpočívá, nebo se pohybuje). Dále je zaznamenávána také teplota a přesnost zaměření. Novější obojky jsou vybaveny tzv. GSM modulem a obsahují klasickou telefonní SIM kartu, pomocí které jsou tyto informace přenášeni on-line do počítače uživatele.

Členové týmu: Správa a provoz portálu:
Prof. Jaroslav Červený, CSc. (ČZU Praha)
Ing. Stanislav Dvořák (VLS, s.p.)
Ing. Miloš Ježek, Ph.D. (ČZU Praha)
Ing. Zdeněk Macháček (VLS, s.p.)
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (MENDELU Brno)
Doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. (MENDELU Brno)
Ing. Přemysl Janata, Ph.D. (MENDELU Brno)

Kontakt:
Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU Praha
Tel.: +420 775 262 365
e-mail: jezekm@fld.czu.cz
Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.
Ing. Jan Masner
Ing. Michal Stočes

Kontakt:
Ing. Jan Masner
Katedra informačních technologií
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Tel: +420 224 382 277
e-mail: masner@pef.czu.cz